top of page

תקנון בית הספר

1. מטרות התקנון:
התקנון מפרט את נהלי בית הספר בתחום לימודי הקורסים, התחום החברתי והמנהלי.
תוקף ההנחיות מיום 1 לינואר 2011 ועד לפרסום שינויים, או תקנון חדש. התקנון יופיע באתר האינטרנט www.hiperactivi.co.il
במהלך שנת הלימודים יתכנו שינויים הנובעים מהנחיות והחלטות משרד התרבות והספורט ורשויות שלטון אחרות שישפיעו על החלטות בית הספר. שינויים אלו יפורסמו באתר.

 

חשוב לקרוא, להתעדכן ולהכיר את הנהלים כדי לשמור על אווירת לימודים חיובית, חברית ואפקטיבית לתלמיד ולצוות בית הספר. ההנחיות המפורטות מחייבות את כל הנוגעים בדבר גם אם לא הגיעו לידיעת כל אחד בנפרד.
 
2. מהלך הלימודים:
תלמיד מן המניין בבית הספר לגלישה, טיפוס, חילוץ ומערנות של חברת "פלטינום" יחשב כאשר:
תלמיד אשר מילא את טופס ההרשמה לקורס במלואו.
תלמיד אשר עבר את כל שלבי ההרשמה.
תלמיד אשר שילם את שכר הלימוד במלואו.
תלמיד אשר מסר אישור רפואי מקורי חתום ע"י רופא המאשר כי בריאותו תקינה ומאשר את השתתפותו בקורס. (לא תתאפשר השתתפת בקורס מעשי לתלמידה בהריון).
תלמיד אשר עבר ראיון אישי קצר אצל רכז הקורס, או השתלמות. (רק בקורס מדריכי גלישה מצוקים).
תלמיד שלא מן המניין הוא תלמיד שקיבל אישור כתוב על כך מהנהלת בית הספר ו/או רכז הקורס.
שינויים בפרטים אישיים מחייבים את התלמיד לעדכן את בית הספר.
 
3. קורסים הנלמדים בבית הספר.
קורס גלישה מצוקים בסיסי. משך הקורס: כ- 4 שעות.
קורס גלישה מצוקים למתקדמים: משך הקורס: 3 ימים כולל יום מעבר נחל.
קורס גולש עצמאי המיועד למשתתפי הקורסים הקודמים. משך הקורס: 6 ימים כולל בחינות.
קורס מדריכי גלישה מצוקים: משך הקורס המעשי: כ-220 שעות (כ-20 ימים). בין הקורסים העיוניים: פסיכולוגיה ופיזיולוגיה כ- 12 שעות. משך הקורס בעזרה ראשונה: 28 שעות.
קורס בוני אומגות (גלישה זוויתית) - 6-7 ימים.
קורס אבטחה וחילוץ בתנאי הישרדות מינימליים - 3 ימים.

 

 

קורס הישרדות: 3 ימים לבסיסי, 5 ימים למתקדם.
קורס מדריכי הישרדות - 12 יום.
קורס חילוץ מתקדם - 3 ימים.
קורס מערן דרגה 1 - 3 ימים.
קורס מערן דרגה 2 - 4 ימים.
קורס מערן דרגה 3 - 8 ימים.

 

4. הכרה בלימודים וקורסים קודמים
קורס מדריכי גלישה מצוקים / בוני אומגות
הכרה בלימודים קודמים בקורס העיוני (פיסיולוגיה ופסיכולוגיה) תינתן בתנאי שהתקופה אשר חלפה ממועד סיום הלימודים לא עולה על 6 שנים וכפוף לאישור מהמוסד בו למד התלמיד. מורים לחנ"ג, מאמנים מוסמכים העובדים במקצוע יקבלו פטור מלימודים עיוניים כפוף לכל הנכתב בפרק זה, עם זאת שיעורים עיוניים אלו הותאמו לקורס מדריכי גלישה מצוקים.
בקורס המעשי תיבדק יכולתו של התלמיד וניסיונו בראיון אישי עם רכז הקורס.
למרות הכתוב, מתן הפטור אינו אוטומטי ובית הספר אינו מתחייב להעניקו באופן אוטומטי.
 
טופס הכרה בלימודים קודמים יכלול:
בקשה מפורטת, אישור רשמי מהמוסד בו יפורטו מקצועות הלימוד, ציון, שנת הלימוד והיקף השעות. את הבקשה יש להגיש לבית הספר חודש לפני פתיחת הקורס. לא תינתן הנחה כספית בגין מתן פטור מלימודים.

 

חובות לימודים
התלמיד יהיה חייב לעמוד בכל מטלות הקורס לרבות:

 

  • עבודות

  • תרגילים

  • מבחנים בקורס ומבחני גמר

  • הופעה מלאה לכל הקורס. אין פטור ואין חיסורים לקורסים האמורים.

  • כל הנכלל בתכנית הקורס.

  • תשלום מלא. (תלמיד שסיים את הקורס בהצלחה ולא סיים את התשלומים לא יקבל את התעודה עד להסדרת התשלומים לבית הספר)

  • השתתפות במפגש זום: חובה על התלמיד להשתתף בכל מפגשי הזום של הקורס כשפניו גלויות (לא אייקון ולא ראשי תיבות).

קורס עזרה ראשונה

  • סיום קורס עזרה ראשונה בהיקף של 28 שעות הוא תנאי סיום לקורס מדריכי גלישה מצוקים, קורס הישרדות וקורסים בשלבים 2-3 במערנות וקורס מנהלי פארק חבלים.

  • להציג תעודת מגיש עזרה ראשונה.על התלמיד

 

יתכן וקורס עזרה ראשונה יינתן במסגרת הקורסים ובמתקני בית הספר.

 


הפסקת לימודים
 
תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב לרכז הקורס. במקרה כזה יהיה התלמיד זכאי לקבל אישור מבית הספר על הלימודים שלמד, על הבחינות שנבחן וקיבל עליהם ציון.
היה והתלמיד יבקש לחדש את לימודיו יחלו עליו כל חובות הלימודים לעיל.
תנאי ביטול והחזר כספי בפרק נפרד בהמשך.
 
נוכחות בשיעורים והשתתפות בהם


מבנה קורס מדריכי גלישה מצוקים אינו מאפשר כמעט להעדר בחלק המעשי למעט חריגים.
בחלק העיוני של קורס מדריכי גלישה מצוקים ניתן להעדר עד 20% מסך שיעורי הלימוד.
כללים להשתתפות בשיעורי זום: על החניכ/ה להיכנס לזום 10 ד' לפני תחילת השיעור. במהלך השיעור חובה להישאר בפנים גלויות ומיקרופון סגור למעט שאלות. חניך שלא יישאר בפנים גלויות יחשב כמי שלא השתתף בשיעור.
תלמיד שלא עמד בתנאים אלו לא יוגש למבחני סיום.
רכז הקורס ומנהל בית הספר יבדקו כל מקרה בו יוגשו הסברים ואישורים להיעדרות מוצדקת כתוצאה כוח עליון, או, מחלה, אבל, מילואים.
בקורסי גלישה זוויתית (בוני אומגות), קורסים במערנות ומנהלי פארק חבלים - ראו נהלי קורס מדריכי גלישה מצוקים.   
 
חריגים
על פי תקנות מינהל הספורט.
 
איחורים
תלמיד אשר אחר לשיעור כלשהוא לא יורשה להיכנס לכיתה, או למהלך האימון על צוקים, או מתקנים.
 
השתתפות פעילה בשיעורים המעשיים
על התלמיד להשתתף באורח פעיל בכל אימוני השלב המעשי על הצוקים. נוכחות בשיעורים המעשיים ללא השתתפות פעילה בשל סיבה מוצדקת כגון: פציעה, מחלה וכד' תתאפשר ע"י אישור רפואי ואישור רכז הקורס.
בכל מקרה בחלק מהפרקים החשובים בקורס המעשי (חילוץ וכד') נוכחות ללא השתתפות פעילה לא תתאפשר. 
 

 

 

 

הופעה, לבוש, ניקיון
על תלמידי בית הספר להקפיד על הופעה אישית, מסודרת ונאותה ובלבוש המתאים לפעילות.
אוכל ושתייה לא יתאפשרו במהלך השיעורים בכיתות ולא במהלך האימונים המעשיים, אלא בהפסקות המיועדות לכך.

5. נוהלי בחינות, ציונים והסמכה
 
השתתפות בבחינה:
באחריות התלמיד לוודא כי המבחן מתקיים במועד ובשעה כפי שפורסם מראש.
על הנבחן להציג תעודה מזהה, ללא התעודה יתבקש הנבחן לעזוב את אתר הבחינה.
חובה על התלמיד להשתתף בכל הבחנים, ובחינת הסיום. במקרה ולא השתתף התלמיד בבחינה עליו לתאם מועד חדש עם הנהלת בית הספר.
הקלה במבחנים עיוניים תלווה באבחון רשמי של גורם מקצועי. (פסיכולוג, קלינאי, תקשורת, מאבחן דידקטי).
 
ציונים:
בחינה עיונית: (פיסיולוגיה, פסיכולוגיה, עיוני לקורס) – ציון עובר: 75
בחינה מעשית בקורס מדריכי גלישה מצוקים – ציון עובר: 75.
עם זאת יש קטעים במבחן המעשי להם יידרש התלמיד ל- 100% הצלחה.
בית הספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את סף המעבר במבחנים בהתאם לדרישות הקורס ומנהל הספורט גם בלי הודעה מראש.
 
ציוני הבחינות במהלך הקורס ימסרו לתלמידים.
ציוני בחינות הגמר ישלחו לתלמידים.
תלמיד אשר נכשל בבחינה יוזמן בתיאום לבחינה במועד נוסף ובתוספת תשלום של 500 ש"ח. תלמיד שנכשל במבחן המעשי וירצה להשתתף בימי האימונים של קורס מדריכים נוסף יהיה בתשלום של 200 ש"ח לכל יום אימון, או, חלקו.
תלמיד אשר נכשל פעמיים יהיה חייב ללמוד את המקצוע פעם נוספת בתשלום ולהבחן.
 
ערעור על ציון:
לא ניתן לערער על ציון בבחינה מעשית, או, בבחינה בע"פ.
ערעור על ציון בבחינות עיוניות ניתן לעשות בכתב עד שבועיים מיום קבלת הציונים לרכז הקורס.
תוצאות הערעור הן סופיות וישלח לתלמיד עד חודש לאחר הגשת הערעור.
 

 

 

 

הסמכה:
תלמיד אשר עבר בהצלחה את כל דרישות קורס מדריכים, יהיה רשאי לקבל תעודה: גלישה מצוקים שלב ב', גולש עצמאי, מדריך גלישה מצוקים מוסמך (תעודה מוכרת ע"י הרשויות), בוני אומגות.
כתנאי לקבלת תעודת מדריך גלישה מצוקים / בוני אומגות על התלמיד להציג תעודה / אישור תקף המעיד כי סיים בהצלחה קורס מגישי עזרה ראשונה בהיקף של 28 שעות.
התלמיד זכאי לאישור סיום קורס אחד ולתעודה אחת. כל אישור ותעודה נוספת תהיה בתשלום של 120 ₪.

עבירות משמעת:
הפרת משמעת עשויה לגרום להרחקה מלימודים עד לבירור העניין.
הפרת משמעת לצורך התקנון תהיה:
אי ציות להוראות רכזי, מרצי ומדריכי הקורסים.
הונאה בבחינה, בעבודה בכתב, או, בע"פ המוטלת על התלמיד.
פגיעה בזדון ברכוש בית הספר.
מסירת מידע כוזב ביודעין לבית הספר.
הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון.
אי ציות לכללי הוראות הבטיחות וכללי התנהגות על צוקים, ובכל שטח אימונים מוגדר.
הפרעה למהלכו התקין של הקורס.
הפרעה מכוונת לתלמידי ומדריכי הקורס.
הרחקת תלמיד בפועל תהיה בכל אחד מהמקרים הללו ע"פ החלטת מנהל בית הספר לאחר אתראה ראשונה לתלמיד.
תלמיד שהורחק מהקורס לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהוא.
עם זאת במקרים מסוימים תשקול הנהלת בית הספר את המקרה שנית.
 
הגשת תלונה:
תלמיד המבקש להתלונן כנגד בית הספר או מי מעובדיו יעשה זאת בכתב למנהל בית הספר.
 
שירותים לתלמידים:
שירותי בית הספר לרשות התלמידים בלימודים העיוניים.
תלמידי בית הספר רשאים להשתמש במכונת צילום תמורת תשלום.
ציוד הקורס המעשי יעמוד לרשות התלמידים במהלך הפעילות המעשית בקורס.
 

6. בריאות וביטוח
כל תלמיד חייב להיות מבוטח באחת מקופות החולים ועלי לדווח על כל בטופס הרישום בעת הרשמתו לבית הספר.
תלמיד שאינו חבר בקופת חולים לא יוכל להתקבל ללימודים בבית הספר.
לתלמיד לא יינתן כל פיצוי עבור הוצאות נלוות לטיפול הרפואי ו/או עבור אבדן ימי עבודה אלא במסגרת ביטוח צד ג' של בית הספר ובהתאם לתנאי הביטוח.
על התלמיד להודיע מיידית ובכתב על כל שינויי במצבו הבריאותי במהלך הלימודים.
תלמיד אשר לא דיווח על מצבו הבריאותי, או, פעל בניגוד למצבו הבריאותי ולזהירות הנדרשת מכך ונפגע במהלך הקורס באופן שחייב טיפול חילוץ - ישא בכל עלויות החילוץ והטיפול.
 
דיווח על תאונה:
תלמיד אשר נפגע במהלך שהותו בקורס, או, בעת פעילותו בשיעורים נדרש לדווח לאלתר על פגיעתו בכתב וללא דיחוי לרכז הקורס תוך 24 שעות מהפציעה.
רכז הקורס חייב למלא דו"ח תאונה תוך 24 שעות משעת הפציעה.
 
הגשת עזרה ראשונה:
בית הספר אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כלשהם, ו/או פיצויים בגין קבלת טיפול רפואי, זולת מתן עזרה ראשונה. האחריות לחברות בקופת חולים, או, לכיסוי ביטוח רפואי חלה על התלמיד בלבד לרבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא.
 
7. הסדרי תשלום שכר לימוד
על התלמיד להסדיר את תשלום שכר הלימוד במלואו לפני פתיחת הקורס.
הסדרת שכר הלימוד במלואו היא תנאי להבטחת מקום בקורס.
תלמיד המבקש לשלם את שכר הלימוד בתשלומים לא יהיה זכאי לתעודת הסמכה עד להסדרת התשלום האחרון של שכר הלימוד.
ניתן לשלם בכרטיסי אשראי, העברת בנקאיות והמחאות.
 
דמי רישום:
על עלות הקורס יתווסף דמי רישום שמהווים תנאי להמשך תהליכי הרישום.
היה והתלמיד החליט לא להמשיך את תהליך הרישום מכל סיבה , לא יוחזרו לו דמי הרישום.
תלמיד שלא עבר את סף הכניסה לקורס לא יוחזרו לו דמי הרישום.
אין דמי רישום לקורס שלב א'.
דמי רישום לקורס שלב ב' בגלישה מצוקים יהיה: 110 ₪.
דמי רישום לקורס גולש עצמאי יהיה: 250 ש"ח.


דמי רישום לקורס מדריכי גלישה מצוקים יהיה 450 ש"ח.
דמי רישום לקורס בוני אומגות יהיה 350 ש"ח.
דמי רישום לקורס אבטחה וחילוץ בתנאי הישרדות יהיה 250 ש"ח.
דמי רישום לקורס הישרדות יהיה: 250 ש"ח.
דמי הרישום לקורס מדריכי הישרדות יהיה 250 ש"ח.
דמי רישום לקורסי מערנות - 120 ש"ח.
 
8. תנאי ביטול:
המועד הקובע לעניין חישוב החזר כספים ששולמו בגין שכר הלימוד יהיה תאריך קבלת הודעתו בכתב של התלמיד בדבר הפסקת לימודיו.
בכל מקרה לא יוחזרו דמי הרישום.
מועמד שהתקבל והודיע על ביטול לימודיו עד 3 שבועות לפני פתיחת הקורס יחויב ב- 25% משכר הלימוד.
מועמד שהתקבל והודיע על ביטול לימודיו עד שבועיים לפני פתיחת הקורס יחויב ב- 50% משכר הלימוד.
מועמד שהתקבל והודיע על ביטול לימודיו עד שבוע לפני פתיחת הקורס יחויב ב- 80% משכר הלימוד.
מועמד שהתקבל והודיע על ביטול לימודיו עד יומיים לפני פתיחת הקורס יחויב ב- 100% משכר הלימוד.
כל הכתוב בתקנון נכון לכל הקורסים של בית הספר, אלא, אם נכתב במפורש אחרת.

bottom of page