צור קשר

כניסה לחברים רשומים

 
3 - מלך הגונגל
חפש את המטמון
1
4 - טג"ח

תקנון היפראקטיבי

 

ברוכים הבאים לאתר  היפראקטיבי www.hiperactivi.co.il  (להלן – האתר)  המצוי בבעלות "פלטינום" כנסים ואירועי תמריץ בע"מ (להלן הבעלים), וכל הזכויות בו מכל מין וסוג שהוא, על כל תכניו והמפורט בו כפי שהם מעת לעת, שמורות לבעלים בלבד.
היפראקטיבי הוא אתר למידע על פעילויות מגוונות וביניהן: טיולים, פעילות אקסטרים, טיולי ג'יפים ורכבי שטח, צלילה, צניחה, גלישה וטיפוס צוקים ועוד. האתר כולל מידע שיועשר תדיר בפעילויות מגוונות באוויר בים וביבשה. האתר מיועד לבני 18 ומעלה המבקשים לקבל מידע, או, להירשם לפעילויות המופיעות בו מעת לעת. כמו כן באתר מוצעים מגוון רחב של עסקאות, טיסות, חבילות נופש, טיולים מאורגנים, ועוד שירותים בתחום התיירות (להלן: "השירותים"). השירותים המוצעים ב"היפראקטיבי", מוצעים גם בתחום תיירות הפנים וגם בתחום תיירות החוץ  על ידי "פלטינום כנסים ופעילות תמריץ בע"מ". השירותים המוצעים יכול שינתנו על ידי פלטינום ו/או על ידי על ידי ספקי שירותי תיירות אחרים עמם קשורה "פלטינום".
השימוש באתר "היפראקטיבי" כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. תקנון זה מהווה הסכם בין "היפראקטיבי" לבין המשתמש. המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיו. אישור המשתמש בשולי התקנון (על ידי הקלדה על: "אני מסכים לאמור בתקנון") מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת מצדו לכל האמור בתקנון ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד "היפראקטיבי" ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מטעמם, אלא על פי המפורט בתקנון.
ל"היפראקטיבי" שמורה הזכות לשנות בכל עת, את האמור בתקנון זה וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד הכללת השינוי באתר "היפראקטיבי". משתמש שאינו מסכים לאמור בתקנון מתבקש שלא להשתמש במידע לכל צורך שהוא.
תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר בו הוא מטעמי נוחות בלבד.
 
אבטחת מידע ופרטיות 

"הבעלים" מקדישים משאבים ונוקטים אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים וחדירות לאתר באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "היפראקטיבי" ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, חדירות ו/או שיבושים כאמור.

 

שימוש במידע
השימוש במידע המופיע באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן: הנך מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים אלה במלואם וללא כל סייג. למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו, מהווה הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המשתמש כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען המשתמשים והם מתייחסים לכל האתר, דפיו השונים, המדורים, הפרסום, ההזמנות והמידע המגוון המצוי בו.

שימוש באתר
השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם בהתאם להחלטת בעלי האתר, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים ותכונותיהם של השירותים והתכנים המוצגים באתר הן במישרין והן בעקיפין, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, עיצובם, או התגובות שיעורר הפרסום מכל סוג שהוא באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר. ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. ואין בעלי האתר אחראיים לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן. בעלי האתר אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות ו/או לאירועים ו/או למקומות המפורטים באתר. בעלי האתר גם אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שיעשה המשתמש ו/או צד ג' כלשהו במסלולי טיול, מסלולי אתגר, וכל המוצג באוויר, בים וביבשה, הפניות לאתרי פעילות אקסטרים ודומיהם המוצעים באתר ו/או למטיילים ולחובבי הפעילות ו/או לביצוע הטיול/פעילות בפועל. כמו כן, לא יישאו בעלי האתר באחריות לטעויות ו/או שגיאות במידע המוצג באתר ו/או לשינויים שנעשו במידע כאמור על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג', והמשתמש לבדו יישא באחריות לכל שימוש שהוא עושה באתר. מבלי לגרוע באמור לעיל בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר עי צדדים שלישיים, לרבות נזק כאמור שנגרם עקב או בגין השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש בו. המלצת בעלי האתר לך הגולש / משתמש: לבדוק את מהימנות המידע בגורמים מקצועיים מחוץ לאתר.


תקנונים נוספים
המשתמש/גולש באתר מצהיר שקרא את התקנונים הנוספים המופעים באתר תחת השמות הבאים: "תקנון להזמנות דרך האתר" "מלך הג'ונגל", "פרויקט האוצרות", "חפש את המטמון" במידה ובחר להזמין מוצרים אלו.

 

מידע באתר:
השימוש באתר, ובמידע כהגדרתו בהסכם זה, יהא למטרות אישיות ופרטיות של המשתמש, או מי מטעמו בלבד.


קניין רוחני וזכויות יוצרים
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של בעלי האתר, או של צדדים שלישיים שהעניקו לבעלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, בעלי האתר הינם הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן - המידע).
בכפוף לדיני זכויות היוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם, לשכפל, להנפיק רישיון, לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן החומר המוגן בכלל, וקבצי אודיו ו/או וידאו בפרט, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, ובכל צורה ואמצעי, לרבות אמצעים אלקטרוניים מכאניים טכניים או אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא לשם העתקה או אחזור של תכנים מכל סוג שהוא מתוך האתר או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי. בכלל זה, אין להציג תכנים מהאתר. אסור למשתמש לעשות במידע המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס למידע המוגן ו/או שיש בה כדי להשפיע על נכונותו.


קישורים לאתר ומהאתר
קישור לאתרים אחרים: באתר זה נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלה ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. למען הסר ספק, הקישורים מובאים לנוחיות המשתמש בלבד ואין בעלי האתר אחראים לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם אף תחת הגדרת "המלצות", או "טיפים". הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. הימצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, אישור, המלצה או העדפה של בעלי האתר לאותם אתרים, לרבות למסמכים, למידע או לכל חומר אחר הנמצא בהם; או עדיפות למפעילי האתרים או למוצרים ושירותים המוצגים בהם. בעלי האתר לא יישאו באחריות כלפי כל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים המצויים בשירות.
קישור מאתרים של צדדים שלישיים לאתר: אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים גזעניים או המעודדים לגזענות, תכנים מפלים או תכנים המנוגדים לחוק לא יכלול קישורים לאתר בין במישרין ובין בעקיפין. ביצוע קישור לאתר בידי צד שלישי, מכל סוג שהוא, יפנה אך ורק לעמוד הפתיחה של האתר כאשר אין לשנות, לסלף או להסתיר את כתובת האתר. מבלי לפגועי בכלליות האמור לעיל, אסור לקשר לעמודים או לתכנים באתר שלא באמצעות עמוד הבית. האתר לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הגולש/משתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

תכני גולשים
המשתמש מצהיר כי כל תוכן שיועלה לאתר על ידו, ובכלל זה המלצות לטיולים, פעילויות, מקומות לינה, מדריכי טיולים, פעילויות באוויר בים וביבשה ו/או כל חומר אחר המועלה על ידו לאתר ו/או למי מן השירותים (להלן - תכני גולשים), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית.
כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולשים, שייכת לגולש אשר העלה אותם לאתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לתכנים שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. המשתמש מתחייב כי כל הודעה, מסר, המלצה וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. המשתמש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לאתר. אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה: תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של החוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות; תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למפרסם. תכנים המכילים תוכנות מחשב זדוניות מכל סוג או מין שהוא לרבות וירוס מחשב, תוכנות ריגול וכד'.
בעלי האתר ו/או מי מטעמה רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר על פי שיקול דעתם הבלעדי מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק תכנים כאמור בכל עת.

משתמשים המעלים תכנים לאתר מצהירים בזאת כי: כל החומרים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדויקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות יוצרים השייכות לאחרים. ידוע להם כי התכנים הנמסרים על-ידם לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. בעלי האתר לא יישאו באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור. ידוע למשתמשים כי עליהם לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון, וכי יש בידי מערכת האתר (ועל פי שיקול דעתה הבלעדית) לפסול, לשנות ו/או לערוך כל תוכן הנשלח לאתר לפני פרסומו. הגולש מסכים ומאשר לאתר, בעליו ולמי מטעמו לעשות כל שימוש שהוא בתכני גולשים ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם באתר ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא, לצרכי האתר ובעליו, לרבות ליחסי ציבור ולקידום האתר באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכול מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שהאתר או בעליו יפיקו הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני הגולשים כאמור. הגולש מסכים ומאשר לאתר להוריד את התכנים ולהחזירם לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש על ידי צד ג' בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911. למען הסר ספק, מובהר כי שימוש בתכני הגולשים על ידי בעלי האתר, האתר ו/או מי מטעמה, כאמור בפסקה דלעיל, מאושר כאמור על ידי בעל הזכויות, ואיננו מהווה עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911. הגולש מתחייב לפטור את האתר ובעליו באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים לאתר.
בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את האתר ובעליו בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו להם, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים לאתר, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של בעלי האתר, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר או בעליו בקשר עם התכנים האמורים.


פרסום באתר
האתר כולל, או יכלול, מודעות ופרסומות מטעמם של מי מבקשים להציע למכירה מוצרים, שירותים או מידע (להלן: הפרסום). המודעות יכול שיהיו בכל צורה ומטעם כל גורם שהוא. האתר אינו אחראי לתוכן המודעות, שהינו באחריות בלעדית של המפרסמים, באחריותו של הגולש/משתמש/רוכש השירותים לבחון את המודעות היטב, כצרכן סביר, ולהתייחס לפרסום בזהירות הנדרשת. בהמשך לאמור לעיל, אין לראות בפרסום כהמלצה או עידוד מטעם האתר לביצוע כל פעולה שהיא. אנא נהג בזהירות הראויה בכל מסירת פרטים בעקבות פרסום. עסקה שתיעשה בעקבות תכנים ומידע מסחרי המתפרסם באתר תעשה ישירות בין משתמש/גולש באתר לבין המפרסם. בעלי האתר ו/או האתר אינם צד לעסקה כזו,ולא יישאו באחריות כלשהי לעסקה כאמור.


הגבלת אחריות
בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
אספקת השירותים עי האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ובעלי האתר אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. בעלי האתר אינם אחראים לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה,  ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ובעלי האתר אינם אחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

בעלי האתר אינם אחראים לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולשים אשר מועלים לאתר. כמו כן, בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או שירותים אלה, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות. הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר באחריותו הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו. הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לאתר נזקים. בעלי האתר אינם עורכים ו/או מפקחים על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראים לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתם, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם להם ו/או למי מטעמם ו/או למפעילם בעקבות התכנים האסורים. בעלי האתר אף אינם שולטים, אינם מפקחים ואינם אחראים על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישורים (Links) מתוך האתר. בעלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל. כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותה הבלעדית. במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כגון מדריכים, מקומות לינה, הסעדה ונותני שירותים למיניהם, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, ובעלי האתר אינם צד להתקשרות. בעלי האתר אינה אחראים בשום דרך, ולא יישאו באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי האתר ו/או בעליה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעלי האתר ו/או כנגד מי מטעמה.
פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר ו/או בעליה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבעלי החברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.


הגנת הפרטיות
הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך האתר ובעליו יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים. בעלי האתר רשאים להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.
 בעלי האתר מקפידים לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והם ישמרו על פרטיות הגולשים ולא יגלו למי שאינו מורשה לכך ע"פ דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין בעלי האתר, ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה עי הגולש, ו/או במקרה שבעלי האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילות האתר עם צד שלישי כלשהו. בעלי החברה מבהירים בזאת שאין הם ממליצים בעד או נגד חשיפת פרטים אישיים. האתר ומפעיליו יעשו את המרב בכדי לשמור על פרטיותכם, אך לא יהיו אחראיים לחשיפת פרטים אישיים מכל סיבה שהיא, כולל תקלה במערכות האתר בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי בעלי האתר יעשו שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail האישית שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב 

ל – info@platinum-tours.com

 

ניתוק, הפסקה ושינויים
האתר רשאי להסיר תכנים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.


תאור והמלצות למסלולי טיול
באתר מופיעות המלצות ותיאורים של מסלולי טיול. מובהר, כי המידע בתיאורים אלה הוא כללי. אין להסתמך רק על המידע באתר לצורך עריכת טיולים, וחובה על המשתמש ליידע את עצמו היטב לרבות להצטייד במפה עדכנית או מדריך מוסמך לפני היציאה למסלול, או לפעילות. ככלל, אין לראות במידע שמופיע באתר בנושא טיולים ופעילויות מעבר להצעה כללית לטיול או פעילות. מומלץ לכל המטיילים לבדוק עם הרשויות המוסמכות את המצב הביטחוני השורר באזור הטיול המתוכנן וכן את תחזית מזג האוויר לפני יציאתם לטיול, ובכלל זה גם לבדוק התראות לשיטפונות ו/או מזג אויר קיצוני. מומלץ גם לבדוק את איכות החברות, הביטוחים שלהם, וספקי השירותים השונים באוויר, בים וביבשה שיופיעו מעת לעת באתר. האחריות על כל זה חלה על הגולש/משתמש.


ארגון טיולים ופעילויות על ידי גולשי האתר
האתר ו/או בעליו אינם נושאים באחריות כלשהיא לטיולים שמארגנים הגולשים, בין אם הם משתמשים רגילים, או, מדריכים, או, נותני שירותים. בכלל זה להתאמת הפעילויות, הטיולים לנרשמים אליהם, בטיחותם, איכות המדריכים וכל פרט הקשור בטיולים אלו. מומלץ לכל הפעילים, המטיילים והמתעניינים לבדוק שהפעילות, או, המסלול מתאימים ליכולתם הן מבחינת רמת הפעלות, הן מבחינת הקושי והן מבחינה מקצועית ובטיחותית. מומלץ לוודא שהפעילות המבוקשת מלווה במדריך מוסמך עם ביטוח צד ג' מתאים. הגולש מצהיר בזאת שהיציאה לפעילות או לטיול שלו ושל בני משפחתו היא על אחריותו בלבד ולא תהיה לו כל טענה כלפי בעלי האתר במידה שבמהלך הטיול או בדרך לטיול או בחזרה מהפעילות ייגרם לו או למי מבני משפחתו נזק או פגיעה כלשהיא. הפעילויות השונות והטיולים מטבעם עלולים לחשוף מטיילים לסיכונים שונים. הגולש מצהיר כי הינו מודע לסיכון הכרוך בטיולים ובפעילויות שונות המוצגות באתר והוא לוקח על עצמו אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק שיגרם לו ולמשפחתו. הגולש מצהיר שברר היטב במה כרוכים טיולים בטבע ופעילות אסטרים לרבות הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לו ו/או לבני משפחתו כתוצאה מכך וברור לו היטב שטיול בטבע כרוך בסיכון מסוים ועלול להיגרם למשתתפים בו וגם לו עצמו נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות. הגולש / משתמש באתר מצהיר שהוא דואג/ת לבטח עצמו ובני משפחתו באופן עצמאי בכיסויים המתאימים. בהיות מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים בטיול, או פעילות בטבע, או בכל מתקן שמוצע ע"י נותני השירותים, הגולש נוטל/ת על עצמו ובני משפחתו סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף בטיול, למרות הסיכונים. הגולש מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לו ו/או לבני משפחתו במהלך הטיול, בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש (להלן: הנזק). הגולש ובני משפחתו מוותרים, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר, האתר ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם. הגולש מתחייב/ת להחזיר לבעלי האתר ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותם ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל, שייגרם לו ו/או לבני משפחתו, תוך 10 ימים מיום התשלום עי בעלי האתר ו/או  מיום חיובם, המועד המוקדם מבין השניים.

 

ארגון טיולים ופעילויות על ידי האתר

הזמנות - תנאים ואחריות 
חברות התעופה, מלונות ושירותי תיירות בעולם על פי הסכמי התקשרויות שונים ואחריותם מוגבלת על פי אמנות בינ"ל וחוקים מקומיים. לפני הזמנת טיסה, או מלון, או שירותי תיירות ב"היפראקטיבי" מומלץ לקרוא את תנאי ההתקשרות של חברת התעופה/ספק תיירות האמור לבצע את הטיסה/שירותי תיירות אחרים.
טיסות: במידה והמשתמש מעוניין לקבל את תנאי ההתקשרות של חברת התעופה עמה הוא מיועד לטוס, ניתן לבקש מידע זה במשרדי "היפראקטיבי", בתנאי שביצע את הזמנת הטיסה באמצעות אתר "היפראקטיבי". תנאי ההתקשרות בין "היפראקטיבי" לבין הנוסעים, מפורטים להלן בהמשך תקנון זה.
במידה והשירותים המוזמנים על ידי המשתמש אינם שירותים המסופקים על ידי "היפראקטיבי" תחשב "היפראקטיבי" ו/או הבעלים כמקשרת בלבד בין המשתמש לבין חברות התעופה ו/או המלונות ו/או סוכני ו/או סיטונאי התיירות המפורטים באתר ואי לכך לא תהיה "היפראקטיבי" אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו עקב תקלות או ביצוע לקוי של אותם השירותים והאחריות לגביהם תחול אך ורק על אותם ספקי השירותים, על פי תנאי השירות שלהם.
"היפראקטיבי" ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך ששרת האתר נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים היכולים לפגוע במחשב ו/או בציוד אחר בשל כניסה לאתר. כמו כן אין "היפראקטיבי" אחראית לנזק שייגרם מכישלון ו/או עיכוב בעת ניסיון להיכנס לאתר.
"היפראקטיבי" לא תישא באחריות לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע ו/או תתקיים באתר על ידי משתמש ו/או גורם אחר. המשתמש ישפה ו/או יפצה את "היפראקטיבי" ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים ו/או הוצאות משפטיות כלשהם אשר יחולו על "היפראקטיבי" כתוצאה משימושו באתר.
 

שינוי השירותים והפסקתם 
"היפראקטיבי" רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר "היפראקטיבי", השימוש בשירותים המוצעים בו לרבות את הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ולבטל את רכישת השירותים שבוצעו על ידי המשתמש ללא התראה מוקדמת. "היפראקטיבי" רשאית לסרב להעניק גישה ו/או להפסיק את הגישה ל"היפראקטיבי" או לחלקים ממנו לכל משתמש ובכל שלב, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. "היפראקטיבי" רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר "היפראקטיבי" לרבות את מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר "היפראקטיבי" ובשירותים, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש .
התמונות באתר "היפראקטיבי" הינן להמחשה בלבד ואין הן מהוות התחייבות כלשהי מצד "היפראקטיבי".
מידע הנמצא באתר "היפראקטיבי" מצד גורמים שלישיים הינו באחריות אותם גורמים ואין "היפראקטיבי" אחראית לאי התאמה ו/או להטעיה ו/או טעות הכלולים בו.
 
רכישת פעילויות ושירותים באתר
כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן, רשאי לרכוש שירותים באמצעות אתר "היפראקטיבי". חברות האשראי הן: ויזה כ.א.ל, אמריקן אקספרס, לאומי ויזה, ישראכרט ומסטרקרד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישורה של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה מתחייב המשתמש. אין להשתמש באתר זה לכל שימוש מלבד ביצוע הזמנה ורכישה של השירותים השונים ו/או קבלת מידע לגביהם.
 
נוהל ההזמנה באתר
במסך "ההזמנה" מלא את פרטי ההזמנה שנבחרה על ידך, את פרטי כרטיס האשראי שלך ואת הפרטים הנוספים הנדרשים בטופס ביצוע ההזמנה. כל טעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת יעד הטיסה, מס' הכרטיסים ו/או כמות השירותים המוזמנים ו/או טעות בהקשת גילאי הנוסעים תהיה באחריות המשתמש בלבד. "היפראקטיבי" ו/או ספקי השירותים האחרים לא יישאו בכל אחריות כלשהי במישרין ו/או בעקיפין במידה והזמנת המשתתף לא תיקלט במערכת מכל סיבה שהיא ו/או לכל תקלה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.
הקשת פרטי רכישה כוזבים לרבות פרטי כרטיס אשראי שאינו בתוקף או שאין למשתמש באתר זכות להשתמש בו, מהווים עבירה פלילית. נגד משתמשים המוסרים פרטים כוזבים ינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו ל"היפראקטיבי" ו/או למי מספקי השירותים האחרים ו/או למי מטעם אלו, שעקב ו/או בקשר למסירת הפרטים הכוזבים.
כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי "היפראקטיבי" תחשב ההזמנה מבחינת "היפראקטיבי" ו/או ספקי השירותים האחרים כבקשה בלתי חוזרת של המשתמש לרכישת השירותים המוזמנים.
"היפראקטיבי" אינה מתחייבת כי הזמנתו של המשתמש תענה על ידה ו/או על ידי ספקי השירותים האחרים ו/או כי תינתן לה עדיפות כלשהי על פני הזמנות אחרות לרבות מאוחרות יותר. אישור ההזמנה יעשה על ידי מוקדן השירות טלפונית או באמצעות פקסימיליה או באמצעות אי מייל, על פי הפרטים שמסר המשתמש.
לתשומת לב המשתמש, ההזמנה נחשבת כבלתי חוזרת עם שליחתה ולכן תהיה כפופה לדמי הביטול כמפורט להלן בתקנון זה, גם אם ביטל המשתמש את הזמנתו בטרם אושרה על ידי "היפראקטיבי".
אישור ההזמנה מותנה בחתימת הלקוח על טופס אישור עסקה ושליחת צילום כרטיס אשראי ותעודת זהות של בעל כרטיס האשראי במידת הצורך.


מחיר וביצוע התשלום באתר
המחירים המפורסמים באתר "היפראקטיבי" הינם מחירים משתנים, בהתאם למדיניות המחירים של "היפראקטיבי". מחירים הנקובים במטבע חוץ יגבו על פי השער העברות והמחאות גבוה של אותו מטבע ביום התשלום. החיוב בגין התשלום יעשה רק לאחר אישור ההזמנה על ידי "היפראקטיבי".
לאחר ביצוע ההזמנה, נמצאת ההזמנה בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול הספקים השונים. האישור הסופי להזמנה יינתן על ידי מוקדן "היפראקטיבי". במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר "היפראקטיבי"  לבין המחירים הקיימים במועד ההזמנה יהיה המחיר שיומצא למזמין על ידי מוקדן "היפראקטיבי" המחיר הקובע.
 
זכאות להנחה
ברכישות באמצעות "היפראקטיבי" לא יוקנו הנחות כלשהן, לרבות הנחות עקב השתייכות לקבוצת פרופיל מסוימת ו/או מועדון כלשהו למעט אלה המפורטות במפורש באתר "היפראקטיבי", אם מפורטות.
 
ביטול הזמנה 
• הזמנה שנשלחה ובוטלה, תחויב בדמי ביטול בסך 75 ש"ח מינימום. ביטול מתחת ל- 14 ימי עבודה דמי הביטול יהיו מלאים, ללא החזר. שינויים בדמי הביטול יהיו רק על טופס הטיול / פעילות / נופש.
• שינויים וביטולים יתקבלו אך ורק בשעות פעילות משרדי "היפראקטיבי".
• התנאים המצוינים לעיל מתייחסים אך ורק להזמנות שבוצעו באתר "היפראקטיבי".

 

דמי ביטול / שינוי ואי התייצבות לטיסה בינלאומית
מרגע ביצוע ההזמנה ואישורה במקרי ביטול ו/או שינוי יעד ותאריכים יחולו דמי ביטול/שינוי לפי המועדים והשיעורים מן התמורה כדלקמן:
במקרים של אי התייצבות או איחור נוסע לטיסה יבוצע החזר מיסי נמל בלבד, בכל המחלקות.

 

מידע כללי לגבי בתי מלון
המלונות מדורגים בהתאם להגדרות משרד התיירות המקומי ו/או ספקים מקומיים.
שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה על פי מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 15:00 ופינוי לפני השעה 10:00 – זאת בלי קשר למועדי הטיסות.
השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים, וכיו"ב כמו גם זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/ או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון– כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת "היפראקטיבי" ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון. בבתי מלון ממוזגים תתכן הפסקת פעילות המזגן בשעות מסוימות על-פי נוהגי המלון ו/או חוקי המדינה. באתרים השונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה. הנהלת בית המלון המוזמן, רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. יודגש, כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלתה של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין העדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו. בבתי מלון מסוימים אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם, ושיבוץ הנוסע בחדר/ים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותו.
במקרים מסוימים של תפוסת יתר במלון ו/או אי התאמה מיוחדת, שמורה הזכות ל"היפראקטיבי" ו/או לספק המקומי ו/או למלון למצוא לנוסע מלון חלופי. במקרה של העברה למלון בדרגה נמוכה יותר יזוכה הנוסע בהפרש המחיר במידה וקיים כפי ובמידה שיושב ל"היפראקטיבי" מידי הספק המקומי בחו"ל ו/או המלון. בהוצאות העברה למלון חלופי יישאו המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל ו/או הנוסע בלבד זאת בהתאם לנסיבות המקרה.
בקשות מיוחדות לגבי החדרים, מיקומם, צמידותם, תכולתם וכיו"ב יועברו ע"י "היפראקטיבי" לספק המלון ו/או המלון, במידה ונמסרו לה על ידי מבצע ההזמנה וביצוען בפועל הינו באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו בלבד.
חדר זוגי הינו חדר ובו שתי מיטות שאינן בהכרח צמודות, או מיטה זוגית. חדר לשלושה ויותר עשוי להיות חדר זוגי ובו מיטות נוספות מכל סוג לרבות מתקפלת ו/או ניידת ו/או ספה נפתחת.
בקשה לצירוף עריסה לתינוק לחדר המלון הינה בגדר בקשה בלבד. ביצועה בפועל הינה באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו של המלון בלבד. בחלק מבתי המלון נדרשת בגין העריסה תוספת תשלום ישירות למלון. חדר ליחיד עשוי להיות קטן יותר בשטחו מחדר זוגי.
הגעה מאוחרת למלון ו/או עזיבה מוקדמת של המלון עשויות להביא להפסד ארוחה אחת או יותר ואו לקבלת ארוחה אחת או יותר מסוג שונה והכל בהתאם לנוהגי המלון ובאחריותו.
במרבית מבתי המלון (גם במלונות על בסיס הכל כלול) נדרש תשלום נוסף ישירות למלון עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים ו/או שירותים כמו סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, הזמנת סרטים, מיני בר, כספת, שמשיות ומגבות בבריכת שחייה וכד' ולכן לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישות תשלום במלון. במלונות על בסיס הכול כלול, ייתכן כי המלון ישנה את תנאי הכול כלול ושירותים מסוימים במלון יהפכו לכרוכים בתשלום ללא כל הודעה מוקדמת.
אם חלילה נתקל מי מהנוסעים בבעיה במלון, עליו לפנות בזמן אמת לצוות המלון ו/או לספק המקומי ו/או ל"היפראקטיבי" במידה ולא יעשה כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה.
 
נזקים וביטוח
אין "היפראקטיבי" אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין אי מימוש/מימוש חלקי של "השירותים" עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. "היפראקטיבי" ממליצה לנוסע לבטח עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול.
"היפראקטיבי" מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן "השירותים" כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, בתי המלון, ההסעות, השכרת רכב וכיו"ב ולפיכך אין "היפראקטיבי" אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם ע"י נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני השירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם.
 
דמי בטול יופיעו בהליך ההרשמה לכל פעילות בנפרד. במידה ולא יופיעו "דמי ביטול" לפעילות מסוימת היו "דמי הביטול" כפי שרשם בתקנון זה.

דין ושיפוט 
הדין החל על הזמנת המשתמש ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע והקשור לשימוש באתר זה, להזמנות המתבצעות בו ולכל דבר אחר בנדון נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

עבור לתוכן העמוד